کفسابی پله در هر ساختمان که پله و پاگرد آنها از سنگ برای کف پله استفاده شده است صورت می گیرد.

کفسابی و سنگسابی پله به دلیل که از بعد از گذشت چند سال آن شفافیت قبلی و جلای خود را ندارد همیشه مورد استقبال مشتریان ما بوده است به همین دلیل تمام تلاش ما در این پست توضیحات کامل می باشد تا شما بازدید کننده گرامی بتوانید بهترین تصمیم را برای انجام کفسابی پله ها و پاگردهای خود بگیرید

 

مرحله های لاز جهت کفسابی پله و پاگرد

در شروع کار روی یکی از پله ها کفسابی کامل صورت میگرید تا لایه نازک از سنگ پله ساب زده شود  که جرم و کثیفی روی سنگ را از بین میبرد

در گام نخس  کفسابی پله و سنگ پاگردها با دستگاه مخصوص سنگسابی صورت میگرید که به از بین رفتن ناخنک سنگ و یا پستی و بلندی ها کمک شایانی می نماید

سپس ساب های صیغلی زده می شود بر روی سنگ ها آثاری مانند جوهر نمک و یا زبری ایجاد شده طی عملیات قبلی از بین برود

کفسابی پله